Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin yasa tasarısı kabul edildi

Kanuna göre Turist Rehberliği Mesleği Kanunu'nda yapılan değişiklikle mesleğe kabul başvurularında yabancı dil yeterliliğini belirleme sınavı ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM sınav takviminde yer almayan dillerde sınavlar deneyimli ve tarafsız kurumlar tarafından yapılabilmektedir.

Mesleğe kabul için gerekli tüm şartları yerine getirenler, Bakanlığın talebi üzerine uzman kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan mesleğe giriş sınavını geçtikten sonra yabancı dilde turist rehberi olmaya hak kazanacak.

Mesleğe giriş koşullarını sağlayan ancak yalnızca yabancı dil yeterlilik belgesi şartını sağlayamayanlar, meslekte başarılı olmaları halinde katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ulusal Türk tur rehberi olmaya hak kazanacaklar. Bakanlığın talebi üzerine uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan giriş sınavı.


Çin düzeni

Başta Çince olmak üzere belirlenecek Uzakdoğu dillerini bilen adaylar için, üniversitelerin tur rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlar veya üniversitelerin tur rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden mezun olanlar için en az üniversite düzeyinde, gerektiği takdirde turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen dillerde. Bu durumlarda, belirlenen bölgelerde ulusal veya bölgesel bir tur rehberi eğitim programını tamamlamanız gerekmeyecektir.

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümü mezunlarının turist rehberliği eğitim programına katılma zorunluluğu olmayacak. Bu kişiler, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak, başarılı oldukları yabancı dilde, belirtilen diğer şartları yerine getirerek ve en az 100 yıllık eğitim alarak uygulama gezisini başarıyla tamamlayarak bölgesel veya ulusal tur rehberi olmaya hak kazanacaklardır. program saatleri yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Mesleğe kabul başvurusu Bakanlığa yapılacak. Bakanlık, başvurunun kabul edilmesi durumunda 30 gün içerisinde gerekli kontrolleri yaparak lisansı verecek, başvuruların reddedilmesi durumunda ise başvuru sahibine bildirimde bulunacak.

Mesleğe giriş şartlarını yerine getirmediği halde mesleğe kabul edilenler, mesleğe kabulü engelleyen bir suçtan dolayı hüküm giyenler ile mesleğe engel olanların meslekten uzaklaştırılması Bakanlığın kararı.

Turist oryantasyonu, çalışma kağıdında belirtilen yabancı dillerde, münhasıran hukuka ve mesleki etik ilkelere uygun olarak gerçekleştirilecektir.


meslekten ihraç cezasıyla karşı karşıya

Kanunda turist rehberlerine uygulanacak disiplin yaptırımları da düzenlendi.

Bu kapsamda söz konusu fiilin 5 yıl içerisinde 2 defa işlenmesi halinde geçici meslekten men cezası, 3 defa işlenmesi halinde ise meslekten çıkarma yaptırımı uygulanacaktır.

Tur rehberlerinin ücretleri, mesleğin Türkçe yapılması şartıyla belirlenen asli maaşın yüzde 70'inden az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenip ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların öğrencilere yönelik, öğretmenler eşliğinde ve ticari amaçla yapılmayan gezileri yönetmelik uygulama kapsamı dışında tutulacak.

Ruhsatsız oryantasyon hizmeti veren kişiye, hizmet verilen kişi sayısı ve bölgenin özellikleri dikkate alınarak yetkili mülki amir tarafından 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Tur rehberi hizmetinin verilmesi sırasında rehber, hizmeti alanların bilgisi ve onayı olmaksızın belirli bir işletmeye satın alma amacıyla gönderilmesi karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye bir menfaat sağlıyorsa, yerel idari makamlarca 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.


Meslek kuruluşları denetim sırasında her türlü bilgiyi vermekle yükümlü olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerektiğinde ve en az üç yılda bir, müfettiş ve kontrolörler aracılığıyla meslek kuruluşları ve bağlı kuruluşlarının her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarını denetleme yetkisine sahiptir.

Meslek kuruluşları denetim sırasında her türlü bilgiyi vermek ve belge göstermekle yükümlü olacak.

Meslek kuruluşlarının organ üyeleri ve personeli, suç teşkil eden fiil ve görevleriyle ilgili fiillerden dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılacaktır.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, belirli suçlardan dolayı kovuşturmaya uğrayan veya denetimler sırasında görevde kalması güvensiz görülen meslek kuruluşu personeli, Bakanlık müfettişinin teklifi üzerine Bakanlıkça 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir. Gerek görülmesi halinde bu süre Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay daha uzatılabilir.

Bu madde uyarınca görevden uzaklaştırılanlar, inceleme sırasında veya inceleme tamamlandıktan sonra, Bakanlık kararıyla veya cezai kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi veya hüküm giymemiş olmaları halinde görevlerine devam ederler.

Göreve iade edilenlerin uzaklaştırma süreleri boyunca mahrum kaldıkları maaşları, görev yaptıkları meslek kuruluşu tarafından kanuni faizi artırılarak ödenecek.

Milli güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suçun işlenmesinin veya devamının önlenmesi veya tutuklanmasının gerekli olduğu hallerde gecikme riskinin bulunması halinde sendika kuruluşları ve turist rehber odaları Bakanlıkça faaliyetten yasaklanabilir.

Faaliyetin yasaklanması kararı 24 saat içinde yetkili hakimin onayına sunulacak. Hakim kararını 48 saat içinde açıklayacak. Aksi takdirde bu idari karar otomatik olarak kaldırılacaktır. Bakanlık bu madde kapsamında sunulan vakaları katılımcı olarak takip edebilecektir.

Hizmetler, turist rehberliği faaliyetleri ve bunlara ilişkin sözleşmeler yönetmelikle düzenlenecektir.


Tur rehberleri, rehber kartlarını lisansla değiştirmelidir

Tur rehberleri belirli koşullar altında rehber kimlik kartını ruhsatla değiştirebilir.

Yasaya göre, yönlendirme kimlik kartını sürücü belgesiyle değiştiren herkesin, yanında yabancı dil bilgisine ilişkin bir belge taşıması gerekecek; Aksi halde Türk turist rehberliği mesleğini icra edebilecekler. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyenler, çalışma kartı alarak başarılı oldukları dilde pratik yapabilecekler.

Seyahat acentalarının, müşterilerini bilgi ve onayları dışında satın alma amacıyla bir firmaya yönlendirmeleri karşılığında kendilerine veya yönlendirdikleri kişilere menfaat sağlamaları durumunda belgeleri iptal edilecek ve 5 yıl süreyle seyahat acentası olarak çalışamayacaklardır. yıllar.

Ancak “Ülkedeki müzeler, ören yerleri ve tescilli kültür varlıklarında turizm ve seyahat paketleri kapsamında bu alanlarda turist rehberleri tarafından verilecek tanıtım hizmetleri” düzenlemesini içeren 11. madde tekliften çıkarıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir